Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

House of Tax is gevestigd te 2011 ED, Haarlem aan de Klein Heiligland 61, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 59.42.56.36

Opdrachtgever: degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf of natuurlijke persoon, in contact treedt met House of Tax en aan House of Tax opdracht(en) verstrekt.

Opdracht/overeenkomst: het verzoek van opdrachtgever aan House of Tax om tegen betaling werkzaamheden te verrichten; waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten c.q. tussen opdrachtgever en House of Tax.

2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met House of Tax, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld. Al degenen die voor House of Tax werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de opdracht kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepaling van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal House of Tax een vervangende bepaling opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.5 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepaling zijn slechts van kracht indien House of Tax deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de opdracht

3.1 De opdracht komt tot stand op het moment dat de door House of Tax en opdrachtgever ondertekende overeenkomst door House of Tax retour is ontvangen.

3.2 Indien de overeenkomst (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt op de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat House of Tax op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.

 

Artikel 4 – Gegevens en informatie

4.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of cijfers, waarvan House of Tax aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen de door House of Tax gestelde termijn worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door hem verstrekte informatie. Worden de gegevens niet bijtijds verstrekt dan kan House of Tax besluiten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

5.1 House of Tax zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; House of Tax kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.2 House of Tax bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd.

5.3 House of Tax is vrij om derden (freelancers) in te schakelen voor de uitvoering van de opdracht.

5.4 De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachten de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor House of Tax voortvloeien. Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoefening van het Register Belastingadviseurs.

5.5 House of Tax sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door House of Tax aan de voor hem geldende wet –en (beroeps)regelgeving.

5.6 Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen House of Tax en opdrachtgever door middel van elektronische mail of Skype met elkaar communiceren. House of Tax en opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet werkzaam zijn van elektronische mail of Skype. Zowel opdrachtgever als House of Tax zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen.

5.7 In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de computersystemen van House of Tax bepalend.

5.8 Door House of Tax opgegeven termijnen waarbij werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn indicatief van aard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 – Duur en beëindiging van het contract – de opdracht
6.1
 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdracht kan op ieder gewenst moment tussentijds worden beëindigd door ieder der partijen.

6.2 Bedragen ter zake van werkzaamheden en gemaakte kosten die House of Tax voorafgaand aan de ontbinding c.q. opzegging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de opdracht heeft verricht blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6.3 Wijziging en/of aanvulling in de opdracht dienen altijd schriftelijk te worden overeengekomen.

 

Artikel 7 – Rechten van intellectuele eigendom
7.1
 Alle rechten met betrekking tot producten die House of Tax bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen en (computer)programma’s komen toe aan House of Tax, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

7.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van House of Tax is het opdrachtgever niet toegestaan de producten bedoeld in het vorige lid of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

Artikel 8 – Geheimhouding en persoonsgegevens
8.1
 House of Tax is verplicht de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op House of Tax een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (wwft) en andere nationale of internationale regelgeving. Deze geheimhoudingsplicht betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens gekregen resultaten.

8.2 Vorig lid geldt niet in situaties van collegiaal overleg, bij schriftelijke toestemming van opdrachtgever, ter inwinning van deskundig advies of indien House of Tax voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke-, of strafprocedure.

8.3 In het kader van een opdracht of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, kan House of Tax persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor opdrachtgever verwerken.

8.4 In verband met optimalisering van haar dienstverlening alsmede in verband met het kunnen benaderen van opdrachtgever met informatie en met diensten van House of Tax, kan House of Tax persoonsgegevens verwerken.

8.5 Verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in lid 3 en 4 door House of Tax vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 9 – Honorarium en betaling
9.1
 Opdrachtgever is aan House of Tax een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij House of Tax gebruikelijke tarieven. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die House of Tax voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

9.2 Voor zover niet nadrukkelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en eventuele verzend-, portokosten en overige onkosten.

9.3 Opdrachtgever verricht de aan House of Tax verschuldigde betalingen zonder korting, compensatie of verrekening.

9.4 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald binnen 7 dagen na factuurdatum.

9.5 Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 9.4 genoemde termijn betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is House of Tax gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen en is House of Tax gehouden tot vergoeding van alle door House of Tax gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso) kosten met een minimum van €125,-.

9.6 Alle vorderingen van House of Tax zijn onmiddellijk opeisbaar indien opdrachtgever surseance aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.

 

Artikel 10 – Klachten
10.1 Een klacht met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan House of Tax te worden kenbaar gemaakt.

10.2 Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever aan House of Tax niet op.

10.3 In geval een terecht gegronde klacht heeft House of Tax de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden.

10.4 Opdrachtgever kan een klacht indienen bij de Raad van Tucht van het Register Belastingadviseurs. Alsdan zal de Raad van Tucht alvorens de klacht in behandeling te nemen partijen voorstellen door middel van mediation tot een oplossing van het geschil te komen.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 House of Tax dient ingeval een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

11.2 House of Tax kan, behoudens in geval van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:
-Ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan House of Tax of anderszins het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever;
-Het niet of niet volledig bereiken van het door opdrachtgever met het werk beoogde (markt)resultaat;
-Bij opdrachtgever of derden ontstane ontoerekenbare-, bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen of schade door bedrijfsstagnaties.

11.3 Iedere aansprakelijkheid voor fouten en/of tekortkomingen van ten behoeve van de opdracht ingeschakelde derden is uitgesloten behoudens voor zover jegens deze derde(n) een geslaagd beroep op aansprakelijkheid kan worden gedaan. In dat geval is aansprakelijkheid van House of Tax beperkt tot hetgeen redelijkerwijs als vergoeding van de derde of diens verzekeraar kan worden verkregen dan wel tot hetgeen deze derde gehouden is te vergoeden op grond van een door hem ingeroepen beperking van aansprakelijkheid tot een maximumbedrag van hetgeen daadwerkelijk als schadevergoeding van de derde of diens verzekeraar is ontvangen.

11. 5 Iedere aansprakelijkheid als gevolg van of in verband met overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt (mede) verstaan iedere omstandigheid die redelijkerwijs niet toerekenbaar is aan House of Tax. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij House of Tax te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

11.6 De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het bedrag dat opdrachtgever als honorarium aan House of Tax heeft betaald en/of nog verschuldigd is te zake van de werkzaamheden waarop de schadevergoeding betrekking heeft, met een maximum van 5000,- euro.

11.7 Opdrachtgever is gehouden House of Tax schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van House of Tax ten behoeve van opdrachtgever. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan House of Tax (als medepleger) van een fiscaal verzuim opgelegde (bestuurlijke) boeten of naheffingen.

 

Artikel 12 – Rechts- en forumkeuze
12.1
 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en House of Tax is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die verband houden met de opdracht tussen opdrachtgever en House of Tax worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar House of Tax gevestigd is.

12.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen House of Tax en opdrachtgever kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.